www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 22867 Okladka PF T73 v2
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXIII (2019)
Liczba stron: 654
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2019-10-31
ISSN: 0138-0567
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki UW
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 • OD REDAKCJI
 • Magdalena Danielewiczowa
  Strukturalne i semantyczne uwarunkowania walencji przymiotników (na materiale polskim)
  Structural and semantic determinants of the adjectival valency (as exemplified by Polish material)

 • Michalina Biernacka
  Realizacje tzw. samogłosek nosowych – audytywno-akustyczna ocena wymówień uczących się języka polskiego jako obcego z poziomu A1
  Realizations of the Nasal Vowels – How Teachers Assess the Pronunciation in Learners of Polish as a Foreign Language at the A1 Level

 • Marta Chojnacka-Kuraś
  Kiedy walka staje się podróżą. O przeobrażeniach metafor opisujących doświadczenie chorowania z uwzględnieniem typu i fazy choroby
  When a War Becomes a Journey. On the Transformation of Metaphors Describing the Experience of Illness with Regard to the Type and Phase of the Disease

 • Magdalena Danielewicz
  Swój ma swoje tajemnice
  The Pronoun swój Has Its Secrets

 • Julia Domitrak
  Nazwy istot młodych w gwarach polskich na Brasławszczyźnie – konkurencja form rodzimych i zapożyczonych
  Naming Young Creatures in Polish Dialects of the Braslaw Region – A Tension between the Native and the Borrowed Forms

 • Paulina Grobelna-Mazurek
  Słowarz z 1532 roku ze zbiorów Biblioteki Naukowej w Ołomuńcu
  1532’s Słowarz from Research Library in Olomouc

 • Maciej Grochowski
  Szyk słowa się. Zalecenia normatywne a uwarunkowania systemowe
  The Position of the Word się. Standard Recommendations vs Systemic Determinants

 • Elwira Kaczyńska
  Elementy katharewusy w języku nowogreckim na przykładzie apelatywnych określeń sklepów branżowych
  Elements of the Katharevousa in Modern Greek as Exemplified by Appellative Names for Craft Shops

 • Joanna Kowalczyk
  Użyteczność i relewancja semantyczna terminów prawnych definiowanych w słownikach ogólnej polszczyzny
  Utility and Semantic Relevance of Legal Terms Defined in Universal Polish Dictionaries

 • Sylwia Krukowska, Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska
  Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego
  Communicatio Medica – Peculiarity of Intermedical Communication

 • Anna Ledzińska
  Sanctus vir sed non femina. Badania leksykalne przymiotnika sanctus z wykorzystaniem Korpusu Polskiej Hagiografii Średniowiecznej
  Sanctus Vir sed non Femina. A Lexical Study of the Adjective Sanctus Based on the Corpus of the Polish Medieval Hagiography

 • Anetta Luto-Kamińska
  Liczba mnoga rzeczowników na -an, -anin w XVI wieku (cz. I)
  Plural Nouns with -an and -anin Endings in the 16th Century (Part I)

 • Izabella Ławecka
  O składaniu życzeń. Glosa do opisu czasownika życzyć i nazywanego przez niego aktu mowy
  Characteristics of the Verb życzyć (‘to Wish’) and the Speech Act Denoted by the Verb

 • Krzysztof Maćkowiak
  Zagadnienie wspólnoty językowej Słowian w Rocznikach Jana Długosza
  The Issue of Slavic Language Community in Annals of Jan Dlugosz

 • Alicja Matczuk
  Adam Antoni Kryński jako twórca bibliografii językoznawstwa polskiego
  Adam Antoni Kryński – Creator of Polish Linguistics’ Bibliography

 • Jolanta Mędelska
  O niemieckich kodach wyspowych w Imperium Rosyjskim
  German Island Codes in Imperial Russia

 • Błażej Osowski
  Hiperyzmy – kiedy źródło nas mami
  Hypercorrections – When the Source Fools Us

 • Małgorzata Parys
  O położeniu nieba pod czas rewolucyi roku – opisy nieba w dniu równonocy wiosennej w kalendarzach astrologiczno-prognostykarskich z I połowy XVIII wieku
  About the Location of the Sky under the Revolution of the Year – The Descriptions of Heavens on the Spring Equinox in Astrological-Predictive Calendars from the 1st Half of the 18th Century

 • Weronika Piotrowska
  Badanie świadomości językowej mieszkańców wsi na Kurpiach – prolegomena
  Studying Language Awareness of People Living in the Rural Regions of Kurpie – Prolegomena

 • Janusz A. Rieger
  Szanse przetrwania czy odrodzenia się polszczyzny kresowej
  A Survival or Renaissance of the Polish Language in the Eastern Borderlands. Is it Possible?

 • Kristina Rutkovska
  Grafia i ortografia dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida. Część II. Analogie graficzne i ortograficzne w tekście polskim i litewskim
  Graphical Design and Bilingual Ortography of Konstantinas Sirvydas’ Postil Punkty Kazań. Part II. Graphical and Spelling Analogies in the Polish and Lithuanian Text

 • Elżbieta Sękowska
  Laudacja – współczesna odmiana mowy pochwalnej (rozpoznanie wstępne)
  Eulogy – A Modern Variation of the Speech of Praise (Preliminaries)

 • Agnieszka Szczaus
  Językowa kreacja Prusów i ich wierzeń w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)
  Linguistic Creation of the Prussians and their Beliefs in a Novel by the Priest Stanisław Kujot The first conversion of the Prussians (1877–1878)

 • Jan Wiślicki
  Morfemy a wyrazy sinojapońskie
  Sino-Japanese Morphemes and Words


Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
WPROWADZENIE

I.

 • Irena Vaňková, Naďa Hynková Dingová
  „Člověka hledám”. Člověk v jazyce audioorálně-skripturálním a vizuálněmotorickém sémantické konfrontace
  „Looking for a Man”: The Human Being in Audio-Oral-Textual and Visual-Motor Language – A Semantic Confrontation
  „Człowieka szukam”. Człowiek w języku audiooralno-skrypturalnym i wizualno-motorycznym – konfrontacje semantyczne

 • Alena Macurová, Naďa Hynková Dingová
  Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce
  The Reflexion of Language, Speech and Communication in Czech Sign Language
  Odbicie języka, mowy i komunikacji w czeskim języku migowym

 • Lucie Šťastná
  „Zvířecí” výrazy pro lidský svět. Opozice člověk – zvíře v češtině
  „Animal” Words for Human World. Opposition Man – Animal in the Czech Language
  „Zwierzęce” określenia w ludzkim świecie. Opozycja człowiek – zwierzę w języku czeskim

 • Jiří Rejzek
  Výrazy pro ‘(lidskou) vlastnost’ v češtině a jiných slovanských jazycích
  Expressions for ‘(Human) Quality’ in Czech and Other Slavonic Languages
  Wyrażenia służące do opisania ‘(ludzkiej) cechy’ w języku czeskim i innych językach słowiańskich

II.

 • Lucie Saicová Římalová
  Proměny konceptualizace lidského věku v současné češtině
  Conceptualization of Human Age in Contemporary Czech and Its Reflection in Public Discourse
  Konceptualizacja ludzkiego wieku we współczesnym języku czeskim i jej odzwierciedlenie w dyskursie publicznym

 • Agnieszka Piotrowska
  Wtórne znaczenia wyrazów percepcyjnych zmysłowych (zmysł powonienia, dotyku i smaku) – próba rekonesansu
  Secondary Meanings of Sensory Words (Olfactory, Tactile and Gustatory) – Preliminaries

 • Renata Grzegorczykowa, Agnieszka Mikołajczuk
  Rozumienie współczesne i dzieje wyrażenia miłość własna w polszczyźnie
  Modern Understanding and the History of the Polish Expression miłość własna (‘Self-Love’)

 • Dagmara Banasiak
  O znaczeniu czasownika wyśmiać (kogoś, coś) i jego użyciu w internetowym dyskursie politycznym
  On the Meaning of the Polish Verb wyśmiać (kogoś, coś) (to mock sb, to deride sb) and its Use in Polish Political Discourse on the Internet

 • Krystyna Waszakowa
  Co o stanie nieświadomości mówią wybrane leksykony i kontekst użycia wyrażenia nieświadomość
  What Do We Know About the State of Being Unaware? Analyzing the Polish Lexeme nieświadomość (‘unaware,’ ‘unconscious’) on the Basis of Selected Dictionaries and Usage Contexts

 • Zbigniew Greń
  Miejsce sekt na mentalnej mapie świata w społeczności wielowyznaniowej
  Notion of Religious Sects on the Mental Map of the World in a Multi-Faith Community

 • Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
  Amalgamaty pojęciowe w dyskursie politycznym. Kognitywne studium przypadku
  Conceptual Blends in Political Discourse. A Case Study

Wróć