www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF71
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXI (2017)
Liczba stron: 366
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-01-22
ISSN: 0138-0567
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki UW
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 • OD REDAKCJI
 • Dorota Adamiec
  Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku
  Development of the Hydrological Vocabulary in the Polish Language of the 17th and 18th Centuries

 • Janusz S. Bień
  Otwarty dostęp do zasobów lingwistycznych w praktyce
  Open Access to Linguistic Resources in Practice

 • Renata Bronikowska
  Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – perspektywy badawcze
  Predicative Structures Containing a Feminine Adjective in the Old Polish Language – Research Perspectives

 • Marta Chojnacka-Kuraś
  Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych
  Medical Communication as an Area of Linguistic Research

 • Monika Czerepowicka, Sebastian Przybyszewski
  Wstępne uwagi o negacji w wielowyrazowych jednostkach werbalnych
  On Negation in Verbal Multiword Units. Preliminary Remarks

 • Artur Czesak, Łukasz Szałkiewicz, Sebastian Żurowski
  Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego
  Dobry słownik [‘Good dictionary’] as a New Type of Polish Language Dictionary

 • Grzegorz Dąbkowski
  Od ilości do jakości. Analiza porównawcza leksyki dwóch powieści Wacława Holewińskiego
  From Quantity to Quality. Comparative Analysis of Vocabulary in Two Wacław Holewiński’s Novels

 • Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa
  „Poradnik Językowy on-line” – nie tylko digitalizacja. Cele, założenia i perspektywy
  „Poradnik Językowy Online” – Digitization and Beyond: Aims, Assumptions, Perspectives

 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Natalia Siudzińska
  Współczesna nienormatywna wymowa głosek [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Charakterystyka fonetyczna i interpretacja fonologiczna zjawiska
  Contemporary Non-Standard Pronunciation of Polish Sounds [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Phonetic Characteristics and Phonological Interpretation

 • Izabela Duraj-Nowosielska
  Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim
  Intents and Intending in the Polish Language

 • Marta Falkowska
  Sposoby konstruowania empatycznego punktu widzenia (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemie uchodźców i imigrantów)
  Constructing an Empathetic Point of View (as Exemplified by Selected Newspaper Articles on Refugees and Immigrants)

 • Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
  Uwagi o niestandardowych realizacjach miejsc walencyjnych
  On Non-Standard Implementations of Valence

 • Irena Jaros
  Z badań słowotwórstwa w gwarach. Problemy metodologiczne
  Word Formation in Local Dialects. Selected Methodological Problems

 • Iwona Kaproń-Charzyńska
  Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności
  Selected Mechanisms of Linguistic Creativity in the Context of Secondary Orality

 • Anna Kisiel, Marzena Stępień
  Jak karczować znane ścieżki? O jednostkach języka, włącznikach i metatekście na przykładzie ciągów że aż i że tak
  How to Clear the Well-Known Paths? On Language Units, Operators like że and Metatext

 • Iwona Kosek
  Pełny czy defektywny? O ustalaniu paradygmatów związków frazeologicznych
  Complete or defective? Describing Paradigms of Polish Phraseological Units

 • Anna Kozłowska
  Badania nad składnią (nie tylko) Norwida – osiągnięcia i postulaty
  Studying (not only) Norwid’s Syntax – Achievements and Demands

 • Agnieszka A. Niekrewicz
  Leksyka i frazeologia memetyczna we współczesnej polszczyźnie
  Memetic Lexical Compounds in the Contemporary Polish

 • Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Derwojedowa, Marek Łaziński, Piotr Pęzik
  Narodowy Korpus Języka Polskiego – co dalej?
  National Corpus of Polish: What’s Next?

 • Agnieszka E. Piotrowska
  Kształtowanie się znaczeń czasownika czuć i jego derywatów czasownikowych w dobie staropolskiej
  An Overview of the Meanings of the Verb czuć and its Derivatives in the Old-Polish Period

 • Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
  Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’
  East-Slavic Borderland Influences as Exemplified in the Names for Ant and Ants’

 • Nest Kazimierz Sikora, Barbara Żebrowska
  Badania językowo-kulturowej świadomości młodego pokolenia mieszkańców wsi (na przykładzie okolic Krakowa)
  Linguistic Awareness and Cultural Identity of the Young Generation of Rural Residents (on the Example of the Vicinity of Cracow)

 • Izabela Stąpor
  Obce nazwy własne i ich adaptacja do języka Polonii brazylijskiej (na podstawie „Gazety Polskiej w Brazylii”)
  Foreign Proper Names and Their Adaptation into the Language of Polish Community in Brazil (on the Basis of „Gazeta Polska w Brazylii” [„Polish Newspaper in Brazil”])

 • Magdalena Trysińska
  YouTube – nowe źródło materiału w badaniach nad kompetencjami komunikacyjnymi dzieci
  YouTube and Children’s Communicative Competence – a New Source of Research Data

 • Krystyna Waszakowa
  O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych (interpretacja zjawiska z punktu widzenia relacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego)
  On Systemic and Asystemic Derivatives (as Interpreted from the Point of View of Interrelations Between Speech Act Participants)

 • Mariola Wołk
  W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego
  On Being Strange – Prolegomena to Semantic Description

 • Aleksandra Żurek
  Zmiany nazwisk konwertytów z judaizmu na chrześcijaństwo (na podstawie ksiąg metrykalnych parafii dziewiętnastowiecznej Warszawy)
  Changes of the Surnames of Converts from Judaism to Christianity as Exemplified in Warsaw Parishes’ Registers (1826–1850)

Wróć