www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF-T70
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXX (2017)
Liczba stron: 470
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-09-29
ISSN: 0138-0567
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki UW
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 • OD REDAKCJI
 • Юрий Д. АПРЕСЯН
  Информация об управлении лексемы в Активном словаре русского языка 
  Information on Government Patterns of Lexemes in the Active Dictionary of Russian
 • Andrzej Bogusławski
  W sprawie językowo-autorefleksyjnego testowania wymagań składniowych
  On Language-Self-Reflexive Testing of Syntactic Reguirements

 • ЛЕОНИД Л. ИОМДИН
  Повторимые вaлентности предикaтов в русском языке: теоретические проблемы и прaктические решения
  Repeatable Valencies of Predicates in Russian: Theoretical Issues and Practical Solutions

 • Jarmila Panevová
  Od valence slovesa k valenci substantiv a adjektiv
  From Valency of Verbs to Valency of Nouns and Adjectives 

 • Vladimír Petkevič
  Pozitivní a negativní identifikace nepředložkového akuzativu syntaktických substantiv v češtině a určení objektu a adverbiale v nepředložkovém akuzativu
  Positive and Negative Identification of Non-Prepositional Accusative of Syntactic Nouns in Czech and Identification of Object and Adverbial in Non-Prepositional Accusative

 • ВАЛЕНТИНА Ю. АПРЕСЯН
  Вaлентность Mестa – Цели у глaголов со знaчением кaузировaнного перемещения
  Place – Goal Valency in the Caused Motion Verbs

 • Katja Brankačkec
  Valenční vazby ekvivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen v korpusech Diakorp, Hotko a Dotko (ČNK)
  The Valency of the Equivalents of German (sich) an etw. gewöhnen (‘to get used to sth’) in the Corpora Diakorp, Hotko and Dotko of the Czech National Corpus

 • Jolanta Chojak
  Jeszcze raz o argumentach i modyfikatorach. Pytania o status fraz przysłówkowych
  Remarks on Adverbial Phrase as necessary Complement of the Verb

 • Magdalena Danielewiczowa
  Polskie nazwy czynności i wytworów czynności w świetle walencji motywujących je czasowników
  Polish Action Nominals in the Light of the Valency of the Corresponding Verbs

 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  Semantyka i składnia czasowników życzyć, gratulować, winszować
  Semantics and Syntax of the Verbs życzyć, gratulować, winszować (‘to wish’, ‘to congratulate’) 

 • Izabela Duraj-Nowosielska
  Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć
  Conflicts of Will and the Valency of the Verb chcieć (‘to want’)

 • Izabela Duraj-Nowosielska
  Charakterystyka semantyczna wyrażeń ktoś zamierza coś zrobić / robić i ktoś ma zamiar coś zrobić / robić
  Semantic Characteristics of the Verbs ktoś zamierza coś zrobić / robić and ktoś ma zamiar coś zrobić / robić ‘to intend to do something’

 • Robert Grošelj
  Slovene Verb Valency before 1550
  Walencja słoweńskich czasowników sprzed roku 1550

 • Elżbieta Kaczmarska
  Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty. Analiza na podstawie korpusu paralelnego
  Intercorp Czech Lexical Units Expressing Symphaty and Their Polish Equivalents. On the Basis of Parallel Corpus Intercorp Data

 • Aleksander Kiklewicz
  Walencja rosyjskich czasowników mentalnych w konstrukcjach diatezy pochodnej
  Valency of Russian Mental Verbs in Construction of Affective Diathesis

 • Krystyna Kleszczowa
  Piętra przebiegu zmian składniowych
  Levels of Syntactic Changes

 • Veronika Kolářová
  Valence českých deverbativních substantiv reprezentujících vybrané sémantické třídy
  Valency of Czech Deverbal Nouns Representing Selected Semantic Classes

 • Małgorzata Korytkowska
  Intensja czy ekstensja? O pewnych dylematach przy analizie struktur predykatowo-argumentowych
  Intension or Extension? On Certain Dilemmas in the Analisis of Predicate-Arguments Structure 

 • Dorota Kruk
  Czy czasowniki stracić, zmarnować, roztrwonić i przepuścić są wyrażeniami synonimicznymi?
  Are the Verbs stracić (‘to lose’), zmarnować (‘to waste’), roztrwonić (‘to sguander’) and przepuścić (‘to splurge’) Synonymous? 

 • Joanna Muszyńska
  O czasowniku kpić. Analiza składniowo-semantyczna
  Syntactic and Semantic Properties of the Verb kpić (‘to mock’)

 • Anna Pajdzińska
  Walencja zwrotów frazeologicznych
  Valency of Verbal Phraseological Units 

 • Kamila Potocka-Pirosz
  O właściwościach czasownika alarmować
  Characteristics of the Verb alarmować (‘to alarm’)

 • Lucie Saicová Římalová
  Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim
  Valency of Czech Verbs Denoting Interpersonal Relations

 • Alexandr Rosen
  Valency Patterns in Czech Learner Corpora
  Wzorce walencyjne w czeskim korpusie uczniowskim 

 • Karolína Skwarska, Veronika Stranz-Nikitina, Katarzyna Vaculová
  Rozdíly ve valenčních vlastnostech vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek
  Differences in Valency Properties of Selected Czech, Russian and Polish Lexical Units

 • Marzena Stępień
  Walencja czasowników a problem „dziedziczenia” własności walencyjnych przez quasi-imiesłowy przysłówkowe
  The Heritage of Verbal Patterns in Selected Polish Discourse and Pragmatic Markers

 • Alicja Wójcicka
  Dystrybucja włączników a klasyfikacja predykatów wymagających argumentu nieprzedmiotowego
  A Distribution of Polish Complementizers and a Semantic Classification of Predicates with Sentential Complements

 • Magdalena Żabowska
  Jak i jak to jako operatory wprowadzające zdanie dopełnieniowe przy predykatach narracji (na tle predykatów percepcji)
  Jak (‘how’) and jak to (‘how as’) as Operators Introducing Complement Clauses after Narrative Predicates (against Perception Predicates)

Wróć