www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF T69
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIX (2016)
Liczba stron: 582
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-03-24
ISSN: 0138-0567
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki UW
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:

WSPOMINIENIA

 • Władysław Kupiszewski
  Wspomnienia
  Memories

 • Roxana Sinielnikoff
 • Moje życie i studia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1947–1952
  My Life and Studies at the University of Warsaw in the Years 1947–1952

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Stanisław Cygan
 • Z zagadnień dialektologicznych Kielecczyzny w prasie lokalnej (na przykładzie „Radostowej”) 
  Dialectological Issues of the Kielce Region Shown in the Local Press (as Exemplified by “Radostowa”)

 • Mirosław Dawlewicz
  Listy Jana Otrębskiego do Jana Łosia z lat 1921–1928
  Jan Otrębski’s Letters to Jan Łoś in the Years 1921–1928

 • Wanda Decyk-Zięba
  Kontakty językowe polsko-moskiewskie w XV wieku w świetle nazewnictwa geograficznego (na podstawie Roczników… Jana Długosza
  Poland – Muscovy Language Contacts in the 15th Century in View of Geographical Names (based on Annales… by Jan Długosz)

 • Yuliya Domitrak
  Słownictwo kościelno-religijne w XVII-wiecznej polszczyźnie Joannicjusza Galatowskiego
  Religious Vocabulary in the 17th-Century Polish Language of Joannikij Galatovski

 • Stanisław Dubisz
  Stylizacja gwarowa w historii polskiego języka artystycznego
  Dialectal Stylization over the History of Polish Artistic Language

 • Zygmunt Gałecki
  Mdlać, mdlali – nowa tendencja w odmianie czasownika mdleć
  Mdlać, mdlali” – a New Tendency in the Conjugation of the Verb “Mdleć” (‘to faint’)
 • Justyna Garczyńska
  Czy mężczyźni mówią tak samo jak kobiety? O wybranych różnicach fonetyczno-akustycznych między mową mężczyzn a mową kobiet 
  Do Men and Women Speak Identically? On Phonetic and Acoustic Variance in Male and Female Speakers

 • Kinga Geben, Maria Zielińska
  Sytuacja socjolingwistyczna a kompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół polskich z Solecznik (Litwa) i Gródka (Ukraina) 
  Sociolinguistic Situation, Verbal and Word-Formation Competence of Pupils Attending Polish Schools in Šalčininkai (Lithuania) and Horodok (Ukraine)

 • Zbigniew Greń
  Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych 
  Traditional Picture of Confessions in the Cieszyn Silesia Based on Folklore Sources

 • Maciej Grochowski
  Białe plamy składni linearnej języka polskiego: partykuła a przyimek 
  White Spots on the Polish Linear Inflexion: Particles vs. Prepositions

 • Halina Karaś
  Ta piękna, wybitna i zasłużona w dziejach umysłowości naszej postać…, O roli Jana Karłowicza w językoznawstwie polskim
  A beautiful, outstanding figure, a man of merit who contributed greatly to our intellectual history…, The Role of Jan Karłowicz in Polish Linguistics

 • Katarzyna Klessa
  Analiza wybranych cech zmiennności iloczasowej w różnych stylach wypowiedzi na podstawie korpusów nagrań dla technologii mowy
  Analysis of Selected Aspects of Durational Variability in Different Speaking Styles Based on Speech Technology Corpora 

 • Monika Kresa
  Stylizacja gwarowa w polskim filmie i serialu fabularnym – próba zakreślenia obszaru badawczego. Część I. Dialekt mazowiecki 
  Dialectal Stylization in Polish Films and TV Series: a Preliminary Outline. Part 1: The Mazovian Dialect

 • Zuzanna Krótki
  W kręgu językowych aspektów gier dziecięcych. Rekonesans badawczy 
  On Linguistic Aspects of Children’s Games. Preliminaries

 • Renata Kucharzyk
  O przenikaniu słownictwa gwarowego do języka Internetu 
  On Diffusion of the Local Dialect Lexemes to the Internet Language

 • Bogusław Nowowiejski
  Germanizmy leksykalne w gwarach Polski północno-wschodniej w drugiej połowie XIX wieku
  German Loanwords in North-Eastern Polish Dialects in the Second Half of the 19th Century

 • Marek Osiewicz
  Graficzne warianty techniczne w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, H. Unglerowa)
  Graphic Technical Variants in Księgi o gospodarstwie (Kraków 1549, H. Unglerowa) 

 • Małgorzata Parys
  Biała płeć – monstra czy ludzie? Obraz białej płci w kalendarzach astrologiczno-prognostykarskich z I połowy XVIII wieku 
  The Fair Sex – Monsters or Human Beings? The Image of the Fair Sex in Astrological-Predictive Calendars from the 1st Half of the 18th Century 

 • Agnieszka E. Piotrowska, Magdalena Zawadzka
  Polskie nazwy źrenicy motywowane funkcją desygnatu 
  Polish Names for Pupil Motivated by the Referent’s Function

 • Ewa Rodek
  Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696–1740
  Signs of Poles’ Language Awareness in Selected Writings from the Years 1696–1740

 • Ewa Rudnicka
  Istotne zmiany w polskiej refleksji metaleksykograficznej
  Vital Changes in Polish Metalexicography

 • Krystyna Rutkowska
  Grafia i  ortografia dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida.
  Część I. Znaki graficzne i pisownia w tekście polskim
  Graphical Design and Bilingual Ortography of Konstantinas Sirvydas’ Postil „Punkty kazań”
  Part I. Graphic Symbols and Orthography in the Polish Text

 • Martyna Sabała
  O synonimii staropolskiej na przykładzie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski
  Old-Polish Synonymy as Exemplified by the Polish Translations of Gospels in the 16th Century 

 • Irena Szczepankowska
  Z badań nad dyskursem okołoprawnym: gatunki paratekstowe w szesnastowiecznych edycjach statutów
  Studying Law-Related Discourse: Paratext Genres in the 16th-Century Editions of Statutes

 • Maria Trawińska
  Nazywanie ludzi w wielkopolskich rotach sądowych z XIV i XV wieku 
  Naming People in the 14th- and the 15th-Century Judicial Oaths of Greater Poland 

 • Viktorija Ušinskienė
  Slavic Languages in Legal Communication of the Grand Duchy of Lithuania: Towards Functional Characteristics 
  O niektórych właściwościach funkcjonowania języków słowiańskich w komunikacji prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego 

 • Agnieszka Wagner
  Czy języki posiadają stabilne, kontrastywne własności rytmiczne? Dowody eksperymentalne z języka polskiego 
  Do Languages Have Stable, Contrastive Rhytm Features? Experimental Evidence from the Polish Language 

 • Ewa Woźniak, Rafał Zarębski
  Kontynuacja vs innowacja. Drogi rozwoju polskiej terminologii administracyjno-prawnej po wprowadzeniu Kodeksu Napoleona
  Continuation vs. Innovation. The Ways of Development of Administrative and Legal Terminology after the Introduction of the Napoleonic Code

 • Aleksandra Żurek
  Wariantywność słowotwórcza nazwisk dziewiętnastowiecznych na przykładzie parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
  Morphological Variance of 19th-Century Surnames on the Example of St. John’s Parish in Warsaw

Wróć